Register to apply! REGISTER OR LOGIN
ID: 307

Goba

Goba Clan name praise:

Jangase!
Mcengelele!
Sicubu cengelela
Sicubasosiwa siyaphekwa
Sidliwabantu bonke baphuzumhluti
Mageza ngobisi qede abemhlophe
Abanye begeza ngamanzi
Mbambo owenda ngonyezi.

Top

Write your comments below:

Top

Go To Top Of Page
FIND A JOB SEE MORE DOWN!