Register to apply! REGISTER OR LOGIN
ID: 306

Gcabashe

Gcabashe Clan name praise:

Mnguni kaYeyeye
Ninenidlumuntu nimyenga ngendaba
Nithi Dluya kuyabeyethwa
Ninenithuma nidla,
Ningangenisi muntu
Nithi khuyeka ngasenhla
Kubeyethwe lapha
Qwabe!
Gcabashe gcashi mfokazi
Thamblimanephu
Ngakhukhuza ngadinwa
Nginikeisalukazi
Sakhukhuza sadinwa
Saninkinjakazi
Yakhukhuza yadinwa
Yatheleweni
Mhlathuze!
Abawela ngaphesheya
Bathi caphasha
Mfune kaZavukane kaHlokohloko.

Top

Write your comments below:

Top

Go To Top Of Page
FIND A JOB SEE MORE DOWN!