Register to apply! REGISTER OR LOGIN
ID: 305

Gama

Gama Clan name praise:

Mlangeni!
Wena wakwaSidwaba siluthuli
Singabancwaba bathi
Weta nonina
AbaqeduBombo ngokuhlehletela
UWawawa Wu!
Vukani sekusile malangeni
Nomandla kaMalozi
Ingongoni yamavaneni
AmaSwazi lana.

Top

Write your comments below:

Top

Go To Top Of Page
FIND A JOB SEE MORE DOWN!