Register to apply! REGISTER OR LOGIN
ID: 300

Buthelezi

Buthelezi Clan name praise:

Shenge kaNdaba
Phungashe!
MthwaluSokalisa
Mthwalusindamadoda
Wena kaMevana waseMcakwini
Wenongangenqe laseMbizankulu
Nhlamvu kazimshayi
Zishayabasemuva
Nina bakaJokojo kaMgabhi
Isizukulwana sikaBhahwana
Isizukulwana sikaSibunywana
sakoCothamanda
Isizukulwana sikaNdengezi ezimashumi
UQhagelintamo ende
Eliqhage lingathwele lutho
UDumehlezi kaMbekwa
Ogijimisifaneliphezulu
UMbokodo yokugaya
Egayabafazi bakoVumbuluka
UNkomozidlelana nesasoNdini
UNkomo zidlelana nezakoNgenetsheni
Isizukulwana sikaMajwanjwa wenkunzi
NinenakhulisuMnyamana
kaNgqengelele
Ungqengelele kaMvuyana
KwaNomahina
UMnyamana iqhawe laseNgome
Iqhawe likaZulu
Nina bakwaMnandi ngamondi
Ngokudliwa zindlovu
Ninenimbuumgodi niwushiye
Niwushiyelele njengesambane
Amandlesilwane kawaqedwa
Nina bakwamfazangayintombi
Nina bakaMathole
NinenizaluMntwana
USakhamuzi ngomkhonto
Ovulindlela ivalekile.

Top

Write your comments below:

Top

Go To Top Of Page
FIND A JOB SEE MORE DOWN!