Register to apply! REGISTER OR LOGIN
ID: 298

Bhengu

Bhengu Clan name praise:

Ngcolosi!
Wena wakwaDlabazane
KwaNephu KwaLamula
Nyawo zigezwa ngamazolo
Ninenivuka nixubhe ngelala
Shongololo!
Ngabe siyakudla sesabimilenzelenze
Nyawo zeshongololo kaziphumuli
Sigampu!
Ngwane Ingwani ngwadi
Abayibone ngesongukuthiiwelile
Jali! Ninenilala nomunwe
Nivuke nikhwifilanga
Mmemezi kaHlangabeza.

Top

Write your comments below:

Top

Go To Top Of Page
FIND A JOB SEE MORE DOWN!